ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü, Kampus Yönetim Binası, Kütüphane, Bilgi İşlem Merkezi Mimari Proje Yarışması
2003 | ödülsüz | Kıbrıs | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampus Yönetim Kurulu Başkanlığı

 Kampus Yaşamı ve Kamusal Alan

Üniversite kampusu,  gündelik yaşamı  düşünüldüğünde,  küçük ölçekli bir kentten farksızdır.   Yönetim yapıları,  fakülteler,  yurtlar  ve  sosyal fonksiyonların

oluşturduğu bu sistemin  çalışmasını sağlayan  alt sistemlerden  en önemlisi  kamusal (ortak) mekanlarda düğümlenen   yaya dolaşım sistemidir.   Merkezine

sosyalleşen bireyi alan yapı, çevresinde ve bünyesinde şekillenen fonksiyonlarla beraber kampus gündelik yaşamını kurgular. Şüphesiz ki “gündelik yaşam”

kurgulanmadığı sürece gerçek anlamda deneyimlenebilir, ancak gündelik yaşamın deneyimlenebilmesi, üzerinde şekillendiği kamusal alanın parametrelerine

bağlıdır.   Bu fiziksel ve algısal parametreler yardımıyla kamusal alanda oluşacak  “kamuoyu”  ;  Habermas’a göre  sistem ve sosyal guruplar  arasındaki bağı

kuvvetlendirebilecek en önemli araçtır.Öneri  fikir

Kütüphane ve idare yapıları,  içerdikleri fonksiyonların ötesinde  kampus gündelik yaşamında önemli

bir yer tutmaktadırlar.   Kullanım yoğunluğu  ve  kullanan profili  düşünüldüğünde,  güçlü bir kamusal

mekanla beslenmeleri gerektiği çok açıktır. Önerinin temelinde yatan fikir, bu iki birbirinden bağımsız

fonksiyonun    fiziksel   olarak    ayrılıp   ortak   bir    kamusal   mekanla    bütünleştirilmeleri    esasına

dayanmaktadır. Yaratılan kamusal mekanın en önemli parametresi ise yapılar arasında uzanan yüksek

saçaktır.    Saçak;   gridal yapısı sayesinde yer yer açık,  yer yer kapalı olmak üzere çeşitli ışık ve iklim

alternatifleri  sunarak,    altındaki  hacmin  karakterini  kurgulamaktadır.    Oluşturulan  hacim  akdeniz

ikliminin getirdiği  olumsuz koşulları  yumuşatarak,   kampus içinde   (belki de  kampusun en can alıcı

noktasında)  bir mikro klima yaratacaktır.


Yüksek saçak ve altındaki alan,  kuzey-güney  doğrultusunda uzanan  ve  doğal zemin  (çim) kullanılarak meydanlaştırılan

yeşil bantla ilişki içinde bir çekim noktası olarak düşünülmüştür.  Güneyden yaklaşımda;  yapılar,  saçak  ve  sistemsiz bir

şekilde  yerleştirilmiş  yüksek  kolonların oluşturduğu fon  imgesel olarak kampusun birleşik ve  kollektif  yapısıyla  uyum

içindedir.  Aynı zamanda  bu  ortak platform  doğu-batı  yönündeki  uzanımı sayesinde  kütüphane  ve  bilgi işlem  blokları

altından konut bölgesi  ile ilişki kurmaktadır.

Kütüphane ve bilgi işlem bloğu,  dış çeperlerindeki  masif görünümünün tersine  avluya bakan yüzeylerinde  olabildiğince

şeffaf  ve  hafif bir karaktere sahiptir.   Bu şeffaflık,  iki kanattaki merdiven  ve rampaların  yarattığı  dinamizim  ile  yapının

algısal  olarak  avluya  dahil  olmasını  ve  gerek  avlu  içindeki yaşamla,  gerek  de  yapının  karşı  kanadı  ile  görsel  ilişki

kurmasını sağlamaktadır.

Saçağın diğer ucunda ise  yönetim binası  yer almaktadır.  Bu yapı  içerdiği hücre  ve  açık ofis  işlevleriyle genel bir  büro

yapısı karakterindedir.  Yapı  alt zeminden kullanımda  öğrenci işleri,  platform kotundan ise  kampus yönetimi  işlevlerine

hizmet vermektedir.  Kampus yönetimini  barındırması dolayısıyla  diğer kampus yapıları  arasında  özel bir konuma sahip

olan yapının  bu özelliği  fiziksel olarak ön plana çıkarılmamış,   aksine saçaklı bir platform etrafında yerleşmiş bir  yapılar

bütününe dahil edilmiştir.  Bu tavır,  yöneten-yönetilen  ilişkisini bozarak  her iki aktörü de sistemin eşit bir elemanı olarak

yorumlamaktadır.