Riva Yerleşimi Kültür-Turizm-Sağlık-Spor Köyü Odaklı Uluslararası Kentsel Tasarım ve Fikir Projesi
2008 | satınalma | İstanbul | İstanbul Büyükşehir Belediyesi

 A.  Kritik

     Nazım  Planıi Kararlarının Kritiği

 

Yarışma şartnamesindeki amaç ve hedeflerin yorumuna ve şartnamedeki istekler doğrultusunda öneri arazi kullanma kararlarına, bu kararların dayandığı stratejilere değinmeden önce, mevcut ve onaylı, koruma amaçlı nazım plan kararlarını kritik edilmesinin dogru olacağını düşünmekteyiz. Mevcut planın temel eksiği ve yanlışlarını 2 kategoride özetleyebiliriz. Şöyle ki;

 

1.     Mevcut Nazım Planının, İstanbul metropolitenin bir parçası değil de, çevredeki bir kırsal alanda, otonom sayfiye evi siteleri oluşturmak gibi, ticari bir amaca yaslı temel konsepti yanlıştır. Bu, İstanbul’a ait makro planlama yaklasımlarının dışında bir tavır olup, mevcut planlamadaki temel sorun, alandaki potansiyellerin deşifre edilememesi ve kent bütünü ya da kamusal yararı saptamaya ağırlık veren bir amaç ve iceriğe sahip olunamamasıdır.

 

2.     Bu sorunun doğal bir sonucu olarak, mevcut planlama, alandaki en büyük potansiyel olan su öğelerini görmezden gelmektedir.

 

B. Potansiyel

    Su odakları 

 

Gerek nehir ve deniz oğeleri, gerekse Riva’nın İstanbul boğaz çıkışındaki özel konumu, İstanbul Metropoliten planlama dahilinde bu potansiyelleri çok ciddi planlama girdileri haline getirmektedir.

 

1.     Riva, İstanbul’da tıkanıp kalan “Barselona-Istanbul” yat seyir sisteminin Karadeniz’le entegrasyonunu sağlamaya dönük ve ana port olarak tanımlanan bir gereksinimin karşılanacağı bir alan olma potansiyelini taşımaktadır.

 

2.     Riva, İstanbul Boğazi sivil tekneciliginin de bakım, onarım ve barınak sorununun karşılanacağı imkanlar sunmaktadır.

 

3.     Riva’nin sahip olduğu denizcilik potansiyelinin açığa çıkarılması, bir yandan milli denizcilik sorunu çercevesinden imkanlar sunarken diğer yandan Riva kent merkezini oluşturarak Riva’ya sosyo-kültürel kimlik kazandıracak onemli bir karar olacaktır.

 

C. Öneri

    Su odaklı yeni yaşam merkezi

 

Yarışma şartnamesinde makro-program verilerinden biri gibi ifade edilen marina olgusu, yukarıda açıklandığı gibi çok güçlü bir “dominant ve bağımsız dış veri” olarak kabul edildiğinde ve kent merkezini de bu su odaklarinin olusturacağı varsayıldığında, liman ve marina kentin makro-mekanının şekillenmesinde ve Riva’ya ait kimlik yaratılmasında en güçlü etmen olacaktır.

 

Bu bağlamda, su odaklı arazi kullanma kararlarında da, mevcut plana gore oluşmuş yol ve imar düzenine ciddi müdahalelere ihtiyaç duyulmayacaktır. Büyük kısmı bahçeli villa düzeninde ve maksimum 0.40-0.30 civarındaki düsük yoğunluklarla oluşturulmuş plan için yeni bir doku araştırmasına ihtiyaç duyulmamıstır. Çünkü mevcut imar düzeni ile alanın tümüne egemen bir yeşil dokunun, konut gelişme zonlarının genel görünüm ve karakterini oluşturması kaçınılmazdır ki bu öneri planlama kararlarını etkileyen olumsuz bir durum degildir.

 

Kentsel anlamda, ana tasarım çizgileri, arazinin morfolojik yapısında da var olan dramatik çizgilerin (vadi ve sırtlar) yapısal düzenlemeler ile (liman, merkez, kampüs, golf sahası vb) güçlendirilmesi sonucu oluşmaktadir. Tasarımın egemen karakteri ise mekanlardaki sürekliliktir.

 

Dış Liman

 

Merkez tasarımlarında, Liman (marina), mekanın şekillendirilmesinde belirleyici faktör olmaktadır.

Örneğin, Riva köyünde, denize kavuşturulmus Ceneviz Kalesi’nin içinde yer aldığı liman, ortacağ limanlarini cağrıştıran bir otantik düzenleme ile alınmıştır. Dış limanda ana tasarım girdisi, Riva köyünün minimal ölçülerdeki mekanlarını ezmeden olusturulmasıdır.

 

İç Liman

 

Riva kent merkezinin yer aldığı iç liman çağdas ve modern bir marina tasarımıdır. İç liman vadinin içine olabildiğince yaklaşmaya çalışan geometride oluşturulmuştur. Vadinin en alt tabanına oturan ve vadinin şekline uyan üçgen formlarla alışılagelmiş “Teknik Liman” formlarından kurtulunmuş, vadinin üst seviyelerinden marinayı farklı vista olanakları ile seyrine imkan verilmiştir.  İç Liman çevresi ise 2-3 katlı yükseklikteki bina dokusuna karsın olabildiğince yoğun (konut + ticaret + eğlence + kültür vb) bir kentsel mekan olarak tasarlanmıştır.