Şişli Lisesi Ulusal Mimari Proje Yarışması
2011 | 2

           Okul  dik eğimli bir topoğrafya içinde ve sıkışık bir kentsel doku içinde yer almaktadır. Çevre yollar dardır ve ulaşım sorunludur. Önerimizin bir hedefi yerin sorunları ile baş etmek iken, diğer bir hedefi de çağdaş bir eğitim mekanı kurgulamak olmuştur.

 
Bu çerçevede tasarıma yaklaşımımız aşağıdaki şekilde gelişmiştir.
1-Mevcut okul binasına Dr. Şevket Bey sokağı üzerinden ulaşılmaktadır. Bu sokak hem profili hem de eğimi nedeniyle Lise'nin ulaşımı için yetersiz kalmaktadır. Önerimizde yapıya erişim, eğimin az olduğu, arsanın alt kotlarında yer alan 19 Mayıs caddesine doğru taşındı.  Alana komşu olan park alanı da tasarımın etki alanı içine katıldı, yapıya girişi oluşturan meydancık ile bütünleştirildi ve Lise'nin gereksinim duyduğu açık alan büyüklüğüne ulaşıldı. 
 
2- Garaj ve servis mekanlarına Dr. Şevket Bey sokağı üzerinden girildi. Tatlıcı İş Merkezi ile okul arasındaki dar sokak ise, imar planında gösterildiği gibi, yaya yoluna dönüştürüldü. Program içindeki iki adet konuta ve mutfak servisine ise bu yoldan bağlanıldı.
 
3-Lise,  Devlet Okulları'nın duvarlarla çevreden soyutlanmış, alışageldik yapılarının aksine, sınırların kaldırıldığı, kentsel dokunun sürekliliği içinde konumlanan, kültürel bir odak olarak tasarlandı. Özellikle girişte oluşturulan dış mekan bu işlevi yüklendi. Eğitimin gerektirdiği güvenlik ise, okul bahçelerinin çevreden yalıtılması ile sağlandı.
 
4-Yapı programı içinde yer alan, Lise kullanımı dışında da kullanılabilecek olan Çok Amaçlı Salon ve Spor Salonu zemin kattan ulaşılabilecek şekilde yapı içinde düzenlendi. Alansal olarak geniş yer kaplayan bu birimler, yapı formuna yansıtılmadı ve çatıları bahçe olarak değerlendirildi. Böylece açık tenefüs mekanları oluşturuldu.
 
5-Yapı kentsel bir yaşantının odağı olmayı talep etse de, temel işlevi eğitimdir. Bu durum yapının formu ile vurgulandı. Tüm derslikleri ve (aynı zamanda) girişi içeren kütle, eliptik formu ile ayrıştırıldı ve özellikle vurgulandı. Eliptik bu kütle, yapı yaşantısının kalbidir. Tüm mekansal etkileşim bu alan üzerinden kurgulanmaktadır. Dikey sirkülasyon elemanları giriş mekanı üzerinde yer almaktadır. Girişi karşılayan tek kollu, geniş bir merdiven, yapıya gireni karşılamakta ve yapının içlerine doğru çekmektedir. Bu merdivenler silsilesi, aynı zamanda amfi görevi yüklenebilmekte ve çeşitli etkinliklere olanak sağlamaktadır.
 
6-Yapı içinde eğitim ile ilgili tüm alanlara doğrudan gün işığı ve doğal hava alındı. Derslikler eliptik kütle içinde, laboratuar ve atölyeler ise, açık teneffüs bahçesi üzerinde yükselen, yapıyı doğu ve güney yönünde tanımlayan, “L” formlu kütle içinde tasarlandı. Bu kütle, geometrisi ile yapının  kentsel dokuya tutunmasını da sağlamaktadır.
 
7-Yoğun kentsel doku içinde yapı kütlesinin etkisinin azaltılması hedeflendi. Bu amaçla eliptik kütle dışındaki kütleler, zeminin devamı şeklinde tasarlandı. Çatılar bahçe olarak değerlendirildi ve  hem yapının yaydığı ısı azaltıldı, hem de yeşil dokunun devamı gibi algılanması sağlandı. Çatı bahçeleri genel olarak açık teneffüs mekanları olarak işlev kazandırılmakla birlikte, pasif yeşil alanlar olarak da kullanıldı.
 
8-Yapı dili yalın bir geometri üzerine kurgulandı. Hayatın geçtiği iç mekan ise, dinamik, sürprizli bir kurguda tasarlandı. Özellikle giriş mekanını da barındıran ana mekan, sürekli bir devinimi kurgulayan, çeperdeki merdivenlerin de katılımıyla, dinamik bir yaklaşımla ele alındı. 
 
9-Yapıda az ve iyi eskiyen malzemeler seçildi. Genelde çıplak beton tercih edildi. Eliptik kütle şeffaf bir ifadeyle ele alınarak, için dışa yansıması arandı. Yapı yüzünde güneşe karşı önlem amacıyla güneş kırıcılar önerildi. Bu güneş kırıcılar, parlak renkleriyle, yapı diline de katkıda bulundular.
 
10-Strüktür betonarme karkas olarak çözüldü. Zemin düzleminde, boşluk etkisini güçlendirmek amacıyla, iki kat yüksekliğinde, yukarı doğru genişleyen fil ayakları, strüktürün en önemli parçası olarak önerildi. Fil ayakları dersliklerin başladığı +8.00 kotunda oluşturulan, “viyadük döşemesi” gibi davranan, betonarme kalın plak ile sonlanmaktadır. Strüktür bu döşemeden sonra değişmekte ve taşıyıcılar deplase edilerek, sınıf için gerekli strüktür oluşmakta. Spor salonu tavanı ise ön gergili yerinde dökme kirişler ile geçildi, böylece üst katlartdaki atölyeler taşıtıldı. Giriş mekanı üzeri ise çelik strüktür olarak tasarlandı, cam örtü vasıtasıyla ışığın mekanın içine ulaşması hedeflendi.