İstanbul Teknopark Mimari Tasarım ve Yakın Çevre Fikir Yarışması
2012 | satınalma

 1.GENEL

Teknopark İstanbul, salt ülke ölçeğinde değil, bölgesel ölçekte merkez olmayı
hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşmak amacı ile, alanda yapılacak yapıların, ileri
teknolojiler ile üretilmiş olması beklenmektedir. İleri teknoloji, salt gelişmiş ve en yeni
yapı teknolojilerinin kullanımı olarak değerlendirilmemelidir. Topografyayı iyi
kullanan, doğal koşulları değerlendiren, doğru yönlenen, kaliteli mekanlara sahip, az
enerji tüketen yapı ve çevre üretilmesi tasarımın ana hedefi olmalıdır.  Önerimiz
yukarıdaki ilkeler ışığında oluşmaktadır.
 
Teknopark 2. Kısım'da yer alan 4 tahsis bölgesinde yapılacak yapılar, alan içinde
birbirleriyle kopuk olarak konumlanmaktadırlar. Aralarındaki ilişkiyi (inşaatı bitmek
üzere olan binanın kuzeyinde yer alan) “Promenad” ve yerleşkenin en önemli yeşil
sistemi olan “Rekreasyon Vadisi” sağlamaktadır.
 
Altı katlı garaj olarak planlanan “Meydan” Promend üzerinde önemli bir konumda yer
almaktadır. Rekreasyon Vadisi ile görsel ilişki içerisinde olan Meydan, Promenad'ın
başlangıcını oluşturmak yanısıra, üzerindeki yaya köprüsü vasıtasıyla, Vadi'ni öte yakası
ile ilişkileri de kurmaktadır. Bu nedenle Meydan tasarımımızda önemli bir yer almıştır.
2. Kısım'da yapılacak “Çok Katlı Ofis yapısı” ve “Çok Kiracılı Arge Merkezi” Meydanla
ilişkili olarak tasarlanmışlardır.
 
Yapılar arasında dil birliği ve dolayısıyla bütünlük sağlamak, önemli bir tasarım hedefi
olarak ortaya çıkmaktadır. Mekansal kopukluk, ilişki sağlanmasını zorlaştırmakla
beraber, yapısal elemanlarda kurulan paralellik ile dil birliği sağlanmaktadır. Malzeme,
renk, strüktürel benzerlik, bu çerçevede kullanılan araçlar olarak öne çıkmaktadır.
 
Yapıların enerjiyi verimli kullanması, tasarımımızın diğer önemli hedeflerindendir. Bu
çerçevede çeşitli yöntemler olasıdır. Ancak temel ilke, yapıların doğru yönlendirmesi
ile gereksiz enerji kaybının önlenmesidir. Yoksa son zamanlarda moda olan, yapı
çatılarının yeşillendirilmesi ile enerji kaybı önlenemez.
 
2.TAHSİS ALANLARINA AİT ÖNERİLER/ ÇÖZÜMLER
 
ÇOK KATLI YÖNETİM YAPISI
 
Bu yapı Teknopark'ın yönetim merkezi olacaktır. Konum itibariyle, Meydan ile ilişkili ve
Promenad'ın başlangıç noktasında yer almaktadır. Yapının tasarlanmasında Meydan ile
ilişki kurması önem kazandı. Girişi de benzer şekilde Promenad üzerinde bir işaret
olacak şekilde konumlandırıldı ve Promenad aksının üzerinde tasarlandı. Yapının batı
cephesi merdiven, ıslak hacimler ve asansörler yerleştirilerek “sağır” olarak,  
diğer cepheler ise gün ışığının yapı içlerine girmesine olanak verecek şekilde “şeffaf”
tasarlandı. Büro zonu ile batı cephesindeki çekirdek zonu arasında ise “iç bahçeler”
oluşturularak, çalışanlara nefes alma mekanları sunulması amaçlandı. Bu iç bahçeler,
yapı plastiğinin de bir parçası olarak biçimlendi.
 
Yapı programı temel olarak büro olarak oluşmaktadır. Ancak Meydan seviyesinde,
Meydan ile ilişki kuracak programlar konumlandı ve Yönetim Merkezi de olan yapının,
Meydan'a değer katması amaçlandı.
 
ÇOK KİRACILI AR-GE MERKEZİ
 
Programı Teknopark'ın amacına doğrudan uyan bir yapıdır. 100 m2 büyüklüğünde
modüllerden oluşan yapı, esnek bir kurguya sahiptir. Modüler bürolar, kararlı bir
şekilde tek yöne baktırılmış  (ideal yön olan kuzey-doğu) ve hepsi eşit şartlarda
oluşturulmuştur. Yapının giriş mekanı Promenad ve Meydan ile ilişkili planlanmıştır.
Yapı kütlesinin Promenad boyunca uzanması özel olarak istenmiş ve Promenad
mekanının tanımlanması hedeflenmiştir. Giriş mekanı yapı yüksekliği boyunca
yükselmekte ve süreklilik içermektedir. Süreklilik alt katlarda da sürmekte ve giriş kotu
altındaki mekanlar artık mekanlar olmaktan kurtarılmaktadır. Kiralık toplantı salonları
ve tek kollu merdivenlerle giriş mekanı üçüncü boyutta da zenginleşmektedir.
 
Yapı programına eklenen küçük bir kafeterya, kullanıcıların dinlenme ihtiyacını
görmesi yanısıra, Rekreasyon Vadisi'ne yönelik küçük bir odak noktası da olma
potansiyelini yüklenmektedir.
 
Yapının iç mekanındaki galeri boşluğu sayesinde, büro mekanlarının geçiş
mevsimlerinde doğal havalanması sağlanmıştır. Bu durum iklimlendirme kaynaklı
enerji tüketimini azaltacaktır. (Bak: Şema1)
 
 
Teknopark ölçeğinde Rekreasyon Vadisi ile doğrudan ilişkili en önemli sosyal binadır.
Promenad'dan başlayan, trafik yolunu aşan, rıhtıma inen ve gölet üzerinden karşıya
ulaşan dolaşım sisteminin bir parçası olarak tasarlandı. Promenad kotundaki kafe, Vadi
ile ilişki kurması yanısıra, Spor Merkezi'nin üst girişi olarak da işlev yüklenmektedir.
Kafe platformunun altı Spor Merkezidir. Spor Merkezi'ne yol kotundan da araç ile
ulaşılmaktadır. Gölet kıyısında oluşturulan “Rıhtım” kenarında planlanan Restoran,
bağımsız bir kurgudadır.
 
KULUÇKA MERKEZİ
 
Bölünebilir küçük alanlı (12-48 m2) bürolardan oluşan bu yapı, diğer üç yapıdan fizikiolarak ayrı konumlanmaktadır. Bürolar esnek bir planlamaya sahiptir. Yapıya kuzeydekiyoldan girilmektedir. Girişten itibaren son kata kadar yükselen bir boşluk yapınınkarakterini oluşturmaktadır. Bu boşluk yapının iç mekanının ölçeğini değiştirmekte ve 
küçük işletme sahiplerine daha büyük bir mekanın paydaşı olma etkisinisağlamaktadır. Yapı programına eklenen kafeterya ile çalışanlar için ayak altı sosyal birmekan oluşturuldu ve yapının diğer yapılardan kopukluğu giderilmeye çalışıldı.
 
Yapı içindeki boşluk aynı zamanda büroların geçiş mevsimlerinde doğal olarak
havalanmasını sağlayacaktır. Bu ise iklimlendirme nedeniyle olan enerji kaybını
azaltmaktadır. Yapı kabuğunda oluşturulan ikinci cidar da yüzeyin gölgelenmesini
sağlamakta ve özellikle yazın yapı kabuğunu soğutmaktadır. (Bak: Şema2)
 
 
YAPILARDAKİ ORTAK TASARIMSAL KARARLAR
Tahsis alanındaki yapıların herbirinde noktasal farklılıklar olmakla birlikte, genel
taşıyıcı sistem betonarme karkas olarak seçildi. Aks gridi 8.0x8.0 m. olarak kabul
edilerek, garaj/büro/kafeterya gibi farklı işlevlere adapte olacak strüktürel bir düzen
kurgulandı.
 
Yapı yüzlerinde özellikle batı yönüne yönelmemeye özen gösterildi. Büro mekanlarına
gün ışığının girmesini sağlamak amacıyla, bu yüzeyler şeffaf olarak tasarlandı. Bu
yüzeyler güneş ışığının sert etkilerinden korumak amacıyla gölgelendirildi.
 
Foto voltaik cephe paneller ve foto voltaik cam yüzeyler, güneş ışığının efektif olduğu
yönlerde kullanılarak yapıların kendi enerjilerini elde etmeleri amaçlandı. Yapı
kabuğunun yaydığı ısıyı azaltmak amacıyla, özellikle dış mekan ile ilişkili alanlarda, çatı
bahçeleri oluşturuldu.
 
Yapıların dış mekanlar ile bütünleşme potansiyelleri olabildiğince değerlendirildi.
Farklı kotlardan dışa açılma olanakları zorlandı. Gölge verici saçaklar, geri çekilmiş
yüzeyler, dışa açılan mekanların formunu oluşturan yapısal elemanlar olarak önerildi.
Bu elemanlar aynı zamanda yapı plastiğini zenginleştirici ögeler olarak da kullanıldı.
 
Yapıların tasarımında Teknopark'ın inovasyon ağırlıklı misyonu göz ardı edilmeden,
ekonomik ve rasyonel bir davranış sergilendi. Alan içeriinde planlanan yüksek
yapıların, mania hattı nedeniyle, kent silüeti içinde baskın bir karakter sergilemeyecek
olması da dikkate alınarak, abartılı simgesel etkilerden kaçınıldı.